Splash by Effy Jewelry

Effy 925 Sterling Silver & 18K Gold Blue Topaz Splash Ring, 5.30 TCW

See more

Effy 925 Sterling Silver Blue and White Sapphire Splash Earrings, 2.24 TCW

See more

Effy 925 Splash Pink Sapphire Peace Symbol Pendant

See more

Effy 925 Splash Sapphire Ring, 3.22 TCW

See more

Effy 925 Sterling Silver & 18K Yellow Gold Blue Sapphire Bracelet, 2.30 TCW

See more